Επάνω...

ForcoPrecanet

Τίτλος του προγράμματος: Κύρος και λειτουργίες της περαιτέρω κατάρτισης για το εξειδικευμένο προσωπικό στην net-οικονομία σε μια κατάσταση απασχόλησης που χαρακτηρίζεται σαν "επισφαλής".

Κύριος στόχος: Να αναλύσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τις σχέσεις μεταξύ των εξελίξεων στην περαιτέρω κατάρτιση (Κύρος, θέση, λειτουργίες, περιεχόμενο, τύποι, μορφή) και για αυτούς που βρίσκονται στο στάδιο της απώλειας ασφάλειας αυτήν την περίοδο, να έχει επιπτώσεις στο καταρτισμένο προσωπικό (επίπεδα Ι, ΙΙ και III) των επιχειρήσεων υπηρεσιών (διευθυντικό προσωπικό, υποδιευθυντές και μεσαία στελέχη, μηχανικοί, κλπ....). Αυτοί οι άνθρωποι προστατεύτηκαν μέχρι σήμερα καλύτερα και από άλλες κοινωνικές και επαγγελματικές κατηγορίες.

Μπορεί η συνεχιζόμενη κατάρτιση να ανταποκριθεί σε αυτούς τους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες των οποίων οι επιπλοκές δεν είναι σίγουρες ακόμα; Η περίπτωση των επιχειρήσεων της νέας οικονομίας και ειδικά της Διαδικτυακής οικονομίας (start-ups) θα ληφθούν υπόψη στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τεχνολογικές και επεξεργασίας δεδομένων αλλαγές που συνδέονται με τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (N.T.I.C.) τη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων, την ανάγκη για νέου τύπου οργάνωσης της εργασίας και νέες μορφές εκπαίδευσης, την ανάπτυξη της πρακτικής των ενδιαφερομένων, την επέκταση του ελαστικού ωραρίου και ειδικά την αύξηση του ωραρίου εργασίας είναι θέματα που εισβάλουν στον τομέα και αποτελούν πεδίο πειραμάτων σχετικών με το φαινόμενο που μελετάται.

Το πρώτο στάδιο της μελέτης αποτελεί την «οπτικοποίηση» της διαδικασίας της απώλειας της ασφάλειας εργασίας, που λίγα έχουν μελετηθεί και εξιχνιαστεί όσο αφορά το προσωπικό με υψηλά προσόντα επιχειρήσεων στις διαφορετικές χώρες.

Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστεί το άλλο κριτήριο της απώλειας της ασφάλειας, και αντικειμενικά και περισσότερο υποκειμενικά όπως εκφράζεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους ή στο βαθμό που η ανάλυση θα μπορέσει να το τυποποιήσει. Ανάμεσα στα αντικειμενικά κριτήρια, μπορούμε να αναφέρουμε, για παράδειγμα: υποβίβαση εμπλοκής, δυσκολία απόκτησης της πρώτης θέσης, υπερβολική εργασία, πολύ ή λίγο η αργή αύξηση μισθού, εξατομικευμένες ανταμοιβές, η έλλειψη διαύγειας στις προοπτικές καριέρας, διοικητικό άγχος, ανισότητα στις ευκαιρίες μεταξύ ανδρών – γυναικών όσο αφορά την εργασία και τις προαγωγές, διαδεδομένες συνδικαλιστικές συμπεριφορές κτλ.

Μεταξύ των υποκειμενικών κριτηρίων μπορούμε να αναφέρουμε για παράδειγμα: η αίσθηση υπερβολικής εργασίας, εσωτερικής καταπίεσης, ηθική παρενόχληση, διακρίσεις μεταξύ φύλλων, αβεβαιότητα για το μέλλον, αυτό επιβολή διαθεσιμότητας και συμμετοχής, αίσθημα ενοχής, την αρνητική εμπειρία των εργασιακών συνθηκών, τον έντονο ανταγωνισμό εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων κτλ. Νέες μορφές απώλειας της ασφάλειας, ή ακόμα και απευθείας ανασφάλειας, θα δημιουργηθούν στις επιχειρήσεις της Νέας Οικονομίας που έχει επιλεγεί για τομέας εφαρμογής.

Αυτές οι μορφές της απώλειας ασφαλείας είναι η έκφραση ενός ορισμένου αριθμού τύπων αποσταθεροποίησης που είναι ανοιχτές σε ανάλυση και σύγκριση σε Ευρωπαϊκή κλίμακα: η υπέρβαση των επισήμων ορισμών και λειτουργιών όπως διοίκηση, η αποδυνάμωση του παραδοσιακού μοντέλου καριέρας, η ανάπτυξη μορφών οργάνωσης της εργασίας προς μια ασταθή και πιο πολύπλοκη δομή πιέζει το δυναμικό των συλλογικών και ατομικών ικανοτήτων, μια τάση προς μια έλλειψη προσόντων από την εργασία ατόμων με επίσημα προσόντα και η αύξηση των απαιτήσεων στους όρους λήψης αποφάσεων (επιβάλλονται από τους  πελάτες, ανταγωνιστές, ενδιαφερομένους, αγορές, υπεργολάβους κτλ).

Το δεύτερο στάδιο της μελέτης συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό της κατάστασης, της  θέσης, των  λειτουργιών και των χαρακτηριστικών της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε συνδυασμό με αυτές της μορφές απώλειας της επαγγελματικής ασφάλειας που παρατηρείται στο προσωπικό των επιχειρήσεων με υψηλά προσόντα της ΝΕΤ οικονομίας σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί η μεγάλη ποικιλία σε μορφές εργασίας, που δημιουργεί της αβεβαιότητα, την αναγκαιότητα ανταπόκρισης στις τεχνολογικές αλλαγές, την αύξηση των περιορισμών και τις ιδιαιτερότητες των υπό εξέταση κρατών να συνοδευτεί από τους νέους τύπους περιεχομένου και μορφών κατάρτισης; Η μελέτη θα καθορίσει τους δείκτες με τους οποίους θα μπορούν να περιγραφούν οι ακόλουθες πτυχές προς αξέταση:

 • Θέματα συνεχιζόμενης κατάρτισης στον τομέα της ΝΕΤ οικονομίας που καθορίζονται με βάση τις απαιτήσεις και τις πρακτικές του ειδικευμένου προσωπικού.
 • Η σχέση ανάμεσα στο αίσθημα της ανασφάλειας και της ανάληψης περαιτέρω εκπαίδευσης από εξειδικευμένο προσωπικό των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
 •  Η σχέση μεταξύ των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών και των νέων λιγότερο ή περισσότερο καθιερωμένων μορφών επιμόρφωσης, πρακτικής κατάρτισης, κατάρτιση κατά την εργασία, καθοδήγηση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αυτο-εκπαίδευσης κλπ.
 • Η κατάσταση της περαιτέρω κατάρτισης που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου για το ειδικευμένο προσωπικό σε μια επαγγελματική κατάσταση που ταξινομείται ως «επισφαλής».
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης που έχει ληφθεί (περιεχόμενο, τύποι, μορφές) με στόχο τη μείωση του αισθήματος ανασφάλειας , είτε πραγματική ή φανταστική , από τις κοινωνικο- επαγγελματικές ομάδες υπό μελέτη.
 • Η σχέση μεταξύ της περαιτέρω κατάρτισης και της διαδικασίας της απώλειας ασφάλειας : κάτω από ποιες συνθήκες η περαιτέρω κατάρτιση θα να είναι σε θέση να ανατρέψει την εμφάνιση, την ενίσχυση και την επίτευξη της νομιμότητας αυτής της διαδικασίας; Όλα αυτά είναι αντίθετα αποτελέσματα που, αν επιβεβαιωθούν, θα ερχόταν σε αντίθεση με την προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης 

Ρόλος της Διάκρισης στο πρόγραμμα:

 • Βοήθεια με το πρόβλημα στο υπό έρευνα  πρόγραμμα όσον αφορά μια επιχείρηση της  Net-οικονομίας στην Ελλάδα
 • Διευκόλυνση της εφαρμογής των μεθόδων άμεσης παρατήρησης του προσωπικού στην Net-οικονομία σε μια κατάσταση εργασίας στην εταιρία
 • Συμβουλές, διαβούλευση, και ενίσχυση στη λήψη αποφάσεων που παρέχεται από την επιχείρηση των πόρων και αναφοράς
 • Συμμετοχή στη σφυγμομέτρηση των επιχειρήσεων και του προσωπικού που ερωτώνται στις έρευνες τομέων
 • Συμμετοχή στην κρίσιμη ανάγνωση όλων των εγγράφων που παράγονται στα πλαίσια του προγράμματος και ενεργός συμμετοχή στην κατασκευή των διαφορετικών αναλυτικών εργαλείων που υιοθετείται

Ομάδα-στόχος: Το καταρτισμένο προσωπικό (επίπεδα Ι, ΙΙ και III) των επιχειρήσεων της Net-οικονομίας: διευθυντικό προσωπικό, ανώτεροι υπάλληλοι και μεσαία στελέχη, μηχανικοί, και υπό την ευρύτερη έννοια, όλο το καταρτισμένο προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 3 έτη

EU Institutions explained

Σημαντικα Νεα

Τι πρέπει να κάνει ένας manager ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ για την επιχείρησή του

 

Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Η διοίκηση -  management μιας επιχείρησης έχει προκλήσεις...  

 

 

 

Ypoklopes-nsaΥποκλοπές της NSA χωρίς σύνδεση στο Ιντερνετ

Μυστική τεχνολογία φέρεται να έχει αναπτύξει η αμερικανική NSA, που επιτρέπει την παρακολούθηση υπολογιστών χωρίς αυτοί να έχουν συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

 

 

 

Το FBI μπορεί να ανοίξει την κάμερα του υπολογιστή σου

 FBI έχει στην κατοχή του ειδικό λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να ενεργοποιεί κρυφά την webcam φορητών υπολογιστών από απόσταση